Orgány spoločenstva

Výbor

Výkonný orgán spoločenstva. Je volený valným zhromaždením na 5 rokov.


Dozorná rada

Kontrolný orgán. Je volený valným zhromaždením na 5 rokov.


Valné zhromaždenie

Najvyšší orgán spoločenstva. Koná sa najmenej raz za rok.

Urbárske spoločenstvo vo Valaskej Belej
pozemkové spoločenstvo Valaská Belá
972 28 Valaská Belá 692
0907 829 977 - predseda
E-mail: urbarvalaska@gmail.com
Web: www.urbarvalaskabela.sk