História

Historia urbárskeho majetku

Prvá zmienka je z roku 1723, kedy v obci fungoval Urbár osady Valaská Belá.
V roku 1936 bol predsedom Bývalých urbarialistov obce Valaská Belá Ján Kováčik, obec bola – Urbárska obec Valaská Belá. Zákonom č. 81/1949 Zb. boli zlikvidované urbárske spoločenstvá, ktoré sa začali opäť konštituovať po revolúcii 1989.

V súvislosti s reštitúciami a navrátením majetku štátu bývalým majiteľom začali sa v obci Valaská Belá aktivizovať bývalí členovia Urbárskeho spoločenstva. Dňa 22. februára 1992 požiadali členovia prípravného výboru Ministerstvo vnútra SR o registráciu spoločenstva. Prípravný výbor vypracoval stanovy spoločenstva. Spoločenstvo bolo zaregistrované 26.2.1996 pod názvom Urbárske pozemkové spoločenstvo Valaská Belá, bez právnej subjektivity.
Členovia prípravného výboru:
Imrich Trepáč,
Jozef Gramblička,
Štefan Gramblička,
Jozef Mihál,
Juraj Dušička,
Alexander Siekel,
JUDr. Helena Buchová.

V roku 2002 bolo preregistrované na Urbárske spoločenstvo Valaská Belá s právnou subjektivitou.

Získaný konfiškovaný majetok

Konfiškovaný majetok vo Valaskej Belej na základe žiadosti získali i bývalí urbárnici obce. Po zrušení útvaru urbárov bol tento majetok odobratí.
Výbor UPS počas jeho existencie ho znova získal do svojho vlastníctva čo predstavuje navýšenie mejetku o 364 ha. Týmto nadobudnutím majetku sa získalo 360ha lesného pozemku a 4ha pasienkov, čím sa navýšilo hospodárenie v lese na celkovú výmeru lesných porastov 1889 ha.

Urbárske spoločenstvo vo Valaskej Belej
pozemkové spoločenstvo Valaská Belá
972 28 Valaská Belá 692
0907 829 977 - predseda
E-mail: urbarvalaska@gmail.com
Web: www.urbarvalaskabela.sk